Шановний відвідувачу. Це стара версія сайту за станом на 25 вересня 2019 року. Нова версія сайту знаходиться за адресою www.kh.dsp.gov.ua
 • 07Бер

  Доступ до публічної інформації регламентується Законом України “Про доступ до публічної інформації” (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17)
  Порядок складення, подання та розгляду запитів на отримання публічної інформації, розпорядниками якої є Державна служба України з питань праці та її територіальні органи затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 16 листопада 2016 року № 1338 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2016 року за № 1592/29722.

  Реалізація прав громадян на доступ до публічної інформації забезпечується Сектором по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Головного управління Держпраці у Харківській області.

  Надання публічної інформації Державною службою України з питань праці здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

  Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

  Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

  Письмовий запит подається в довільній формі.

  Запит на інформацію має містити:

  Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

  Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

  Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

  Запити надсилати:

  На електронну адресу: 20@dsp.gov.ua

  Письмово: 61002 м. Харків вул. Алчевських, 40 (на конверті вказувати «Публічна інформація»).

  Факсом: (057) 700-76-67;

  Форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

  Термін розгляду запитів на інформацію

  Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

  У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

  Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

  У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

  Відмова та відтермінування в задоволенні запиту на отримання публічної  інформації

  Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

  Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

  1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої  законодавством, володіти  інформацією, щодо якої зроблено запит;

  2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

  3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

  4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

  Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана  запитувачем із загальнодоступних джерел, або  відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

  Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік терміну розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

  У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

  1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

  2) дату відмови;

  3) мотивовану підставу відмови;

  4) порядок оскарження відмови;

  5) підпис.

  Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

  Відтермінування в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

  У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

  1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

  2) дату надсилання або вручення повідомлення про відтермінування;

  3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом термін;

  4) термін, у який буде задоволено запит;

  5) підпис.

   

  Порядок  оскарження  рішень розпорядника інформації або бездіяльності

  Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

  Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

   

 • 07Бер

  Згідно зі ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (ст.40). Основним правовим актом, що регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України такого права, є Закон України “Про звернення громадян”.

  Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній службі України з питань праці та її територіальних органах  затверджено наказом Міністерства соціальної політики України 16 листопада 2016 року № 1339 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2016 року за № 1595/29725.

   

   

  Вимоги до звернення

  У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

  Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням  мережі І нтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

  Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

  Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України “Про звернення громадян”.

  Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду (ст.7). Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

  Такий вид звернення як скарга на рішення певного органу або посадової особи має бути подана до органу або посадової особи вищого рівня протягом року з моменту прийняття  рішення, яке оскаржується, але в жодному разі не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина, який звертається зі скаргою, з таким рішенням.

  Пам’ятайте! Не підлягають розгляду та вирішенню такі звернення:

  • письмове звернення без зазначення місця проживання або не підписане автором, тобто анонімне звернення;
  • звернення, з якого неможливо визначити суть порушеного питання;
  • повторні звернення від однієї і тієї ж особи до одного і того ж органу (посадової особи) з одного і того ж питання, яке вже було вирішено даним органом (посадовою особою) по суті;
  • звернення-скарга, яка подана із пропущенням зазначених вище строків;
  • звернення, подане особами, які визнані недієздатними у судовому порядку.

  Термін розгляду звернення

  Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.  Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

  На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну (ст.20).
  Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

  Права громадянина щодо розгляду заяви або скарги

  Згідно зі статтею 18 Закону України “Про звернення громадян” громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, має право:

  • особисто викласти свої аргументи тій особі, яка перевіряла заяву або скаргу;
  • брати участь у перевірці заяви або скарги;
  • ознайомлюватись із матеріалами такої перевірки;
  • подавати додаткові матеріали або вимагати запиту таких матеріалів органом, який розглядає заяву або скаргу;
  • бути присутнім при розгляді заяви або скарги;
  • користуватись послугами адвоката або іншого представника, якщо його повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;
  • одержати письмову відповідь про результати розгляду поданої заяви або скарги;
  • висловлювати усно або письмово прохання щодо дотримання таємниці розгляду заяви або скарги і вимагати виконання такого прохання;
  • вимагати відшкодування збитків, які були заподіяні внаслідок порушення встановленого порядку розгляду звернень.

  Відповідальність громадян при поданні звернень

  Пам’ятайте! Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, та їхніх посадових осіб, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством (ст.26).

  Як правильно оформити звернення

  Звернення складається у довільній формі, однак в ньому потрібно вказати:

  • Кому адресується звернення (наприклад: начальнику Головного управління Держпраці у Харківській області ПІБ керівниа)
  • Від кого (прізвище, ім’я, по-батькові, індекс, повна поштова адреса заявника, № телефону).
  • Вид звернення (заява(клопотання), скарга або пропозиція)

  Далі йде загальний текст звернення, де чітко і ясно має бути викладена суть порушеного питання або проблеми, який, як правило, складається за наступною схемою:

  • вступна частина, де зазначаються підстава звернення, обставини, які стали причиною для звернення;
  • мотивувальна частина, де вказується обґрунтування або основні питання, порушені в зверненні;
  • результативна частина, де слід вказати мету звернення і очікуваний результат розгляду звернення;
  • далі потрібно навести перелік документів (або копій документів), якщо ви додаєте їх до листа;
  • письмове звернення обов’язково підписується особою (особами), що звертається з проставлянням дати подання звернення.
  • для розгляду електронного звернення електронний підпис не вимагається.

  Звернення надавати:

  На електронну адресу: 20@dsp.gov.ua

  Письмово: 61002 м. Харків, вул. Алчевських, 40

  Факсом: (057) 700-76-67

 • 03Бер

  Бланк звернення

 • 24Лют

  Бланк запиту

 • 30Вер

  На сьогодні, можливість участі громадянам України в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення забезпечує Закон України «Про звернення громадян» (далі – Закон).

  На підставі частини першої статті 1 Закону громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

  Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги (частина перша статті 3 Закону).

  Вимоги до звернення регламентується статтею 5 Закону.

  Так, частиною другою цієї статті Закону передбачено, що у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

  Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає (частина перша статті 8 Закону).

  Метки: