• 30Вер

  Автор: ГУ Держпраці у Харківській області, 15:25

 • Запитань: 424

  WP_Cloudy
  1. Тетяна коментує:

   Доброго дня. Прошу надати розяснення з такого приводу. Відповідно до КП є професія кіноператора та телеоператора. Професії подібні, але вони мають відмінності. Якщо особа працює в основному телеоператором, але іноді проводить зйомки фільмів (фактично працює кінооператором), то як правильно відобразити це в штатному розписі та трудовій книжці. Дякую

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Шановна Тетяно!

    Роз’яснюємо. Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. При заповненні трудової книжки роботадавцем обов’язково вносяться відомості про роботу, зокрема у графі 3 пишеться: “Прийнятий або призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво” із зазначенням його конкретного найменування, а також роботи, професії або посади і присвоєного розряду. Записи про найменування роботи, професії або посади на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у “Класифікаторі професій”.
    Посади кінооператора та телеоператора належать до категорії фахівців, дані професії працівників, є специфічними для виробництва і розповсюдження кіно- та відеофільмів.
    Конкретний перелік посадових обов’язків працівників визначається посадовими інструкціями, що їх розробляють та затверджують роботодавці на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, враховуючи конкретні завдання й обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства. Інструкції повинні відображати повний перелік завдань та обов’язків, повноважень і відповідальності, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни — чіткі визначення.
    Роботодавець або інша уповноважена ним особа має ознайомлювати працівника під підпис із його посадовою інструкцією під час прийняття на роботу, що передбачено статтею 29 КЗпП України, зокрема роботодавець до початку роботи за укладеним трудовим договором зобов’язаний роз’яснити працівникові його права й обов’язки та поінформувати під підпис про умови праці.
    Ознайомлення працівника з посадовою інструкцією під підпис виключить можливі питання при виникненні спору про зміст його трудових функцій, а також під час вирішення трудового спору у зв’язку з порушенням працівником трудових обов’язків.
    До посадових інструкцій може бути внесено зміни та доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації. Але будь-які зміни до інструкції слід перед цим погодити з працівником. Якщо зміни, що вносяться до посадових інструкцій, пов’язані зі зміною істотних умов праці (режиму роботи, найменування посади, категорії, суміщення професій тощо), то працівника необхідно повідомити про це не пізніше ніж за два місяці до набрання чинності зазначеними змінами (ст. 32 КЗпП).
    Під час введення до штатного розпису нових посад паралельно розробляють і відповідні посадові інструкції. Посадові інструкції складають на посаду (професію), а не на окремого працівника.
    Таким чином, працівник при прийнятті на роботу призначається на посаду, визначену в штатному розписі, яка має відповідні кваліфікаційні вимоги, визначені в посадовій інструкції, яка доводиться до відома працівника під підпис.

  2. Руслана коментує:

   Добрий день, чи має строк давності невикористана частина щорічної відпустки за минули роки. (наприклад 10 календарних днів за період роботи 2011-2012 рр)? Керівництво наполягає, що я її не можу вже використати в поточному році тому що вона “давня”, а зможу тільки отримати компенсацію за неї при звільненні. Дякую за відповідь

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Шановна Руслано!

    Роз’яснюємо, що згідно зі cтаттею 2 3акону України “Пpо відпустки” пpаво на відпустки зaбезпечується гарантованим нaданням відпустки визнaченої тривалості iз збереженням нa її пeріод місця роботи (пoсади), заробітної плати (допомоги) y випадках, пeредбачених цим 3аконом.
    Відповідно дo ст. 6 3акону України “Пpо відпустки” щорічна основна відпустка нaдається працівникам тривалістю нe менш як 24 календарні днi за відпрацьований робочий pік, який вiдлічується з дня yкладення трудового дoговору.

    Статтею 4 3акону України “Пpо відпустки” вcтановлено види відпусток i визначено, якi саме відпустки вiдносяться до щорічних:
    – основна відпустка (cт. 6 цьoго Закону);
    – додаткова відпустка зa роботу iз шкідливими тa важкими yмовами праці (cт. 7 цьoго Закону);
    – додаткова відпустка зa особливий xарактер праці (cт. 8 цьoго Закону);
    – iнші додаткові відпустки, пeредбачені законодавством.

    Bраховуючи зазначене, якщo працівник з якиxось причин нe скористався cвоїм правом нa щорічну відпустку зa кілька пoпередніх років (y т. ч. i за 2, 3, 4 чи бiльше років), вiн має пpаво використати їx, а в pазі звільнення, нeзалежно від пiдстав, йому мaє бути виплачено компенсацію зa всі невикористані днi щорічних відпусток, визнaчених пунктом 1 чaстини першої cт. 4 3акону України “Пpо відпустки”.

    3аконодавством не пeредбачено терміну дaвності, після якoго працівник втpачає право нa щорічні відпустки, вoно не мiстить заборони нaдавати щорічні відпустки y разі їx невикористання.

  3. Юлия коментує:

   Добрый день. Подскажите , пожалуйста ,как быть : работала на госпрдеприятии (КЗ Любитинська міська лікарня ) внешним совместителем с января 2018 года зарплата выплачивалась не своевременно , в неполном объеме. Поэтому 22.08.18 написала заявление по согласию сторон ( очень сильно уговаривали не писать заявление по причине несвоевременной заработной платы). Расчетные листы , либо уведомления о начислении денежных средств предоставлялись с большим нежеланием , сведения о долге были фиксированы в отдельных ведомостях , в которые смотрела бухгалтер по зарплате. Вообщем за неполных 9 месяцев совместительства их было выдано 3. Последняя зароботная плата вместе с авансом составила 894 гр- это даже не 0,5 ставки , хотя у меня было 0,5 ставки и 25% расширенной зоны за напряженный труд , т.к. кроме своих функциональных обязанностей , я выполняла функции заведующей. нА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РАСЧЕТ НЕ ПРОИЗВЕДЕН , РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ ВЫДАВАТЬ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ( ПРОСИЛА КОЛЛЕГУ ЕЙ НЕ ДАЛИ ) , Я ПРОЖИВАЮ В ГОРОДЕ , СПЕЦИАЛЬНО ЕХАТЬ ЗА РАСЧЕТНЫМ В ПРИГОРОД НЕ Т возможности. Главный бухгалтер (КЗ Любитинська міська лікарня на вопрос о сумме задолженности , о расчетной ведости , о нарушении КЗОТ , о законе о труде не отвечает на вопросы. Бухгалтер по зароботной плате в телефонном режиме сумму не называет , ссылается на разные сроки , то 7 .09.18 , то 10,11,09.18. Мотивирует это тем , что происходило слияние двух объекто в один и счета заморожены. На мо слова , что идет нарушение КЗОТ реагируют в виде насмешек с фразой нам всеравно , денег нет. Копии приказа об увольнении нет, приказа о зачислении на работу , записи в трудовой книжке нет Из всего вышеперечисленного напрашивается один вывод , там нарушение на нарушении.Как быть в данной ситуации?

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Доброго дня Юлія!
    Стосовно Вашого питання роз’яснюємо:
    Питання роботи за сумісництвом регулюється, зокрема, постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245 (далі — Постанова № 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, яке затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. № 43 (далі — Положення № 43).
    Сумісництвом вважається, як зазначено в Положенні № 43, виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.
    При укладанні трудового договору про роботу за сумісництвом між роботодавцем і працівником мають бути узгоджені всі основні умови такого договору, які мають бути зазначені й у наказі про прийняття, а саме: посада, розмір і порядок оплати праці, тривалість робочого часу, графік роботи, встановлення випробування та його тривалість.
    Статтєю 29 КЗпП передбачено, що до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний:
    – роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під підпис про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору;
    – ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
    – визначити робоче місце працівника, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
    – проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
    Підставою для нарахування заробітної плати сумісникам є табель обліку використання робочого часу.
    Згідно вимог ст. 102 КЗпП України, ст.19 Закону України «Про оплату праці» працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.
    Статтєю 115 КЗпП України визначено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
    У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
    У випадках порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникові надається право на компенсацію відповідно до Закону “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати”.
    Відповідно до ст. 110 КЗпП України при кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:
    а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;
    б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати;
    в) сума заробітної плати, що належить до виплати.
    Оскільки трудові договори за основним місцем роботи і за сумісництвом є окремими трудовими договорами, то і припиняти такі трудові договори треба окремо за наявності законних підстав.
    Підстави звільнення, наведені у ст. 36, 38, 39, 40, 41, 45 КЗпП, стосуються припинення трудових договорів як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.
    Якщо Ви вважаєте свої права порушеними, Ви маєте право з відповідною заявою звернутися до Головного управління Держпраці у Харківській області або з позовною заявою до суду, як це передбачено чинним законодавством України.

  4. Елена коментує:

   Здравствуйте!Подскажите пожалуйста в данном случае куда нам обратится .15 летний подросток работал на предприятии ,не оформленный официально .После окончания смены на територии преприятия получил травму(проткнул сильно ногу стеклом)В больнице оказали первую помощь(все оплатила мама ребенка).На работе пообещали все расходы взять на себя ,просили только не оформляйте прозводственную травму (бытовую )теперь никто ничего оплачивать не желает ,даже по чекам .Как быть в такой ситуции?

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Шановна Олено!
    Вам потрібно звернутися до ГУ Держпраці у Харківській області письмово, з відповідною заявою. В заяві необхідно вказати повну назву підприємства на якому працював підліток, адресу та код ЄДРПОУ, і вказати суть питання.

  5. Наталія коментує:

   Добрый день! Подскажите пожалуйста у нас неприбыльная небюджетная организация – вышестоящих организаций над нами нет. С 2015 года в штатном расписании есть должносить главного бухгалтера. Бухгалтерской службы нет. Все электронные подписи сделаны на должность главного бухгалтера. В трудовой книжке тоже сделана запись главный бухгалтер. Вопрос : какой выход из данной ситуации? надо ли менять штатное расписание . менять запись в трудовой ?

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Шановна Наталія!
    Уточніть будь ласка питання і викладіть в чому конкретно суть проблеми?

  Ваше запитання:

  Увага: Коментарі модеруються, і це може викликати затримку їх публікації. Відправляти коментар заново не потрібно.